Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Regulamin witryny Business Dialog Bulletin

Przepisy niniejszego regulaminu spełniają wymagania ustaw i regulują kwestie związane z korzystaniem z witryny Business Dialog Bulletin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Dostawcą usług serwisu internetowego Business Dialog Bulletin, zwanego dalej także serwisem bądź witryną, jest Andrzej Góralczyk, działający pod firmą *Andrzej Góralczyk doradca zarządzania*, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) pod numerem 015843617, zwaną dalej administratorem.
 2. Usługi serwisu polegają zwłaszcza na:
  • prowadzeniu witryny internetowej będącej częściowo odpowiednikiem elektronicznego wydania Business Dialog Bulletin, zawierającej także materiały nie publikowane w Business Dialog Bulletin,
  • udostępnianiu możliwości komentowania materiałów dla Użytkowników indywidualnych i zespołów Użytkowników serwisu, a także innych usług witryny w miarę potrzeb i możliwości technicznych.
 3. Regulamin niniejszy określa podstawowe zasady świadczenia usług serwisu, a także zakres odpowiedzialności i obowiązków stron umów o świadczenie tych usług.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 5. Rejestrując się w witrynie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz że akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 6. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu każdy zarejestrowany Użytkownik zostanie o tym poinformowany pocztą elektroniczną (e-mail).
 7. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

§ 2. Warunki techniczne korzystania z serwisu

 1. Do korzystania z usług serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu:
  • skrzynki pocztowej e-mail
  • przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW; zaleca się korzystanie z przeglądarek spełniających standardy organizacji W3C, w szczególności wymagania współczesnych standardów CSS i DOM. Zaleca się korzystanie z przeglądarek Mozilla Firefox, Mozilla 1.6. lub nowszych, Netscape 7.0 lub nowszych, Opera. Inne przeglądarki, np. Internet Explorer 5.0 i wersje wyższe mogą być używane, ale nie gwarantują one prawidłowego odwzorowania niektórych elementów graficznych.
 2. Dla uniknięcia konieczności częstego logowania się do serwisu należy włączyć obsługę plików "cookies", zwanych także ciasteczkami. Pliki "cookies" nie pozwalają na identyfikację Użytkownika i niemożliwe jest naruszanie jego prywatności przy ich pomocy.

§ 3. Uczestnictwo w serwisie i dochowanie poufności

 1. Osoby odwiedzające witrynę, lecz nie zarejestrowane (Użytkownicy anonimowi) mają możliwość czytania treści opublikowanych oraz mogą korzystać z publicznie dostępnych usług serwisu.
 2. Z usług serwisu może korzystać w pełnym zakresie każda osoba zarejestrowana, z tym, że do niektórych zasobów mają dostęp osoby o szczególnym statusie, np. blogerzy, autorzy i redatorzy stale współpracujące z redakcją Business Dialog.
 3. Prenumeratorzy wydania elektronicznego Business Dialog Bulletin zostają zarejestrowani przez administratora nawet jeśli sami nie nadeślą formularza rejestracji. Jest to konieczne, gdyż w ramach prenumeraty uzyskują dostęp do archiwum wydania elektronicznego
 4. Zgodnie z naturą i zwyczajami społeczności internetowych, Użytkownik występuje w serwisie nie pod własnym imieniem i nazwiskiem, lecz pod nazwą Użytkownika, czyli pod pseudonimem zwanym nickiem (od angielskiego nickname). Uzyskana w ten sposób anonimowość nie może być naruszana przez nikogo, a Użytkownik ujawnia społeczności serwisu tylko te dane osobiste, które chce ujawnić. Jednakże dla celów bezpieczeństwa i pewności komunikacji, w formularzu rejestracji Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe imię i nazwisko oraz inne dane zastrzeżone do wyłącznej wiadomości administratora i osób upoważnionych (np. moderatorów forum dyskusyjnego).
 5. Imię i nazwisko Użytkownika oraz inne wiadome administratorowi dane osobiste są traktowane jako ściśle poufne i mogą być przetwarzane jedynie w celach technicznych oraz w celu sporządzania statystyk ruchu, przy spełnieniu wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo do wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania i (opcja moje ustawienia/Ustawienia osobiste). Dane nie ujawnione przez Użytkownika nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
 6. Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od serwisu drogą elektroniczną informacji na temat usług serwisu oraz ofert związanych z tymi usługami.

§ 4. Zasady

 1. Każdy Użytkownik serwisu ma prawo do nieskrępowanego wyrażania w serwisie swoich opinii i korzystania z wolności słowa w sposób nie naruszający dóbr osobistych innych osób.
 2. Użytkownicy serwisu powinni respektować sprawdzone w praktyce społeczności sieciowych dobre obyczaje, w szczególności zakładać dobrą wolę każdego Użytkownika i traktować jego udział jako ważny wkład we wspólny dorobek; każdy Użytkownik natomiast powinien dokładać starań, aby treści przezeń prezentowane były istotne. Każdemu uczestnikowi dyskusji przysługują prawa równe z innymi uczestnikami dyskusji. Nie narusza to szczególnych uprawnień moderatorów i innych osób pełniących funkcje porządkowe w serwisie.
 3. Ograniczenia wolności, o których mowa w punkcie 1. powyżej wynikają jedynie z obowiązującego w Polsce prawa, zasad współżycia społecznego, norm społeczno-obyczajowych i szeroko pojętymi zasad "netykiety." W szczególności zakazane jest i traktowane jako naruszenie postanowień niniejszego regulaminu:

  a) podszywanie się pod inne osoby,

  b) naruszanie anonimowości innych Użytkowników oraz naruszanie tajemnicy korespondencji,

  c) podejmowanie prób złamania hasła innych Użytkowników,

  d) działanie na szkodę innych Użytkowników, w tym także rozsyłanie wiadomości traktowanych jako tzw. spam,

  e) naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych i praw osób trzecich,

  f) umieszczanie w serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.), a także materiałów zawierających treści pornograficzne, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych materiałów podobnych w treści i działaniu,

  g) podejmowanie działań, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury serwisu, do których taki Użytkownik nie ma dostępu, bądź które destabilizują funkcjonowanie serwisu i serwerów, na których serwis jest umieszczony, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań,

  h) przenoszenie prawa do korzystania z serwisu na inną osobę bez zgody administratora.

 4. Naruszenie zasad określonych w punkcie 3 powyżej jest traktowane jako działanie na wyłączne ryzyko naruszającego. Administrator ma prawo do zastosowania środków ograniczających szkodliwość takich zachowań, z zablokowaniem dostępu do serwisu włącznie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skutki zastosowania tych środków wobec Użytkownika naruszającego odnośne zasady.
 5. Zgodnie ze zwyczajowymi zasadami prowadzenia forów dyskusyjnych osoby moderujące fora dyskusyjne serwisu mają prawo do usuwania artykułów (postów), które jedynie zakłócają przebieg dyskusji, a także obraźliwych oraz wzniecających waśnie i "wojny na słowa i oskarżenia". Decyzje moderatorów w tych sprawach są nieodwołalne.
 6. Reklama w serwisie może być umieszczana jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
 7. Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług serwisu w dowolnym momencie, co skutkuje usunięciem jego konta i wszystkich danych osobistych z serwisu. Jednakże Użytkownikowi, który wniósł opłatę subskrypcyjną nie przysługuje jej zwrot, gdyż rezygnacja nie zmniejsza wartości zasobów, do których miał dostęp. Administrator nie ma prawa zablokować dostępu Użytkownika do serwisu przed upływem 2 tygodni zwłoki od terminu przedłużenia subskrypcji.
 8. Prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w serwisie, innych niż artykuły na forach dyskusyjnych, przysługują administratorowi oraz autorom tych materiałów. Właściciele tych praw autorskich zezwalają na niekomercyjne wykorzystanie jednej kopii materiałów objętych tymi prawami przez osoby indywidualne do celów osobistych, a administrator ma prawo do wykorzystywania wszelkich materiałów ukazujących się w serwisie również w celach komercyjnych.

§ 5. Odpowiedzialność i zastrzeżenia administratora

 1. Administrator jako właściciel i zarządca serwisu dołoży wszelkich starań, aby serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Jednakże administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć zawartość serwisu przed utratą, poprzez zapewnienie okresowego sporządzania kopii zapasowych. Jednakże administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich, ani za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania czynników i innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od administratora.
 3. Administrator będzie niezwłocznie reagował na wszelkie zakłócenia w usługach świadczonych w sposób ogólnie dostępny oraz świadczonych przez niezależne od administratora podmioty. Jednakże administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji swoich praw i obowiązków związanych z serwisem w części lub w całości osobom trzecim.

§ 6. Reklamacje i przepisy końcowe

 1. Wszelkie uwagi, wnioski i pytania związane z funkcjonowaniem serwisu należy zgłaszać korzystając z formularza "Kontakt", do którego prowadzi odnośnik znajdujący się u dołu każdej strony serwisu.
 2. Administrator ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zgłoszone reklamacje w terminie 30 dni od ich przesłania.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Administrator każdorazowo powiadomi o nich Użytkowników zarejestrowanych drogą elektroniczną (e-mail).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2010 roku.

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes