Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Zarys organizacji zarządzanej procesowo.

luty 25, 2019 dodany przez Anonimowy


Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa zależy od efektywności realizowanych w nim procesów, które realizowane są niezależnie od tego czy są zarządzane czy nie oraz od efektywnego zarządzania ograniczonymi zasobami niezbędnymi do realizacji tych procesów. Zarządzanie procesowe to jednak nie tylko zarządzanie procesami. Wdrożenie zarządzania procesowego oznacza w praktyce wdrożenie nowego systemu organizacyjnego, zmianę struktury i kultury organizacji, tak aby wspierała dynamiczne funkcjonowanie procesowego przedsiębiorstwa. Bez tego przedsiębiorstwo nie będzie działało jako „organizacja procesowa”.
Orientacja organizacji na procesy generujące wartość dla klienta oznacza uproszczenia struktury i koncentrację na optymalizacji tych procesów, które są kluczowe z punktu widzenia generowania wartości dodanej. Należy wdrożyć system stawiania celów oraz mierników ich osiągnięcia oraz ciągły pomiar ich efektywności. W tym celu trzeba określić kto jest właścicielem procesu, jacy są interesariusze procesu, jaki jest zakres procesu, jakie są cele i miary procesu (tj. czas realizacji, ilość, wartość itd.), przedmiot procesu, jakie są dane i informacje wejściowe i wyjściowe procesu, jakie są wskaźniki oceny efektywności procesu oraz kryteria tolerancji i akceptacji jakości wykonania procesu, a także jaki jest okres monitorowania usprawnień. Stałe doskonalenie procesu wymaga porównywania osiąganych efektów z planowanymi oraz z oczekiwanym przez klientów. Możliwość mierzenia powstawania wartości i innych wskaźników w każdym miejscu strumienia wartości pozwala menedżerom na faktyczne zarządzanie biznesem, czyli na podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie prawdziwych i dostępnych ad-hoc informacji.
Wdrożenie zarządzania procesowego jest to w istocie proces zarządzania zmianą i personelem, czyli w obecnych czasach kluczowymi zasobami firmy. Aby osiągnąć motywację i chęć pracowników do stałej zmiany i doskonalenia konieczne jest zapewnienie im nie tylko narzędzi i zasobów, ale także wsparcia w postaci możliwości doskonalenia się np. poprzez ich udział w szkoleniach czy dostęp do merytorycznej i fachowej wiedzy z zakresu zarządzania procesowego automatyzacji i robotyzacji procesów.
Kształtowanie kultury organizacji procesowej wymaga także usprawnienia komunikacji w celu przekazywania pracownikom celów i oczekiwanych rezultatów, a także wyjaśnienia sposobu oceny efektywności i jakości, która ma być efektem realizowanego przez nich procesu. Ma to kluczowe znaczenie szczególnie w organizacjach w których procesy są realizowane w przeważającej mierze przez pracowników. Sukces wdrożenia zarządzania procesowego i ciągłego doskonalenia uzależniony jest od możliwego tempa wdrażania ale i trwałości wprowadzanych zmian jak i gotowości pracowników do ciągłej modyfikacji i poprawy, przyjętych zasad i sposobów realizacji procesów.
Prawidłowa identyfikacja procesów i podział na procesy podstawowe i pomocnicze oraz zarządcze pozwala skoncentrować sie na kluczowych. Jedną z metod która pomaga prawidłowo zidentyfikować i opisać procesy jest porównanie zidentyfikowanych, zmapowanych i opisanych procesów z klasyfikacją Process Classification Framework opracowaną przez American Productivity & Quality Center (APQC). Standard ten można wykorzystać jako framework projektując procesy biznesowe w swojej organizacji, tak aby skoncentrować się na tych które przyczyniają się do powstania realnej wartości generowanej dla klientów.
Niemniej ważne dla pracowników i samej organizacji jest tempo wprowadzania zmian tak, aby organizacja nie utknęła na niskim poziomie dojrzałości procesowej. W celu weryfikacji jej dojrzałości i trwałości wprowadzonych zmian należy organizacje i procesy poddawać cyklicznemu badaniu poziomu dojrzałości procesów i tempu ich doskonalenia. W tym celu można skorzystać z modelu Capability Maurity Model (CMM) / Capability Maurity Model Integration (CMMI), które zostały co prawda opracowane w innych celach ale są narzędziem dającym miarodajne informacje szczególnie w przypadku możliwości porównania wyników na przestrzeni czasu czy to z wewnętrznym czy zewnętrznymi benchmarkami.

Zarys organizacji zarządzanej procesowo. Istota wdrożenia zarządzania procesowego w organizacji. Proces zarządzania zmianą i personelem w trakcie wdrażania podejścia procesowego.
#zarzadzanieprocesowe #procesy #organizacja procesowa

W blogu Spostrzeżenia 2019/02/25 - 10:15 Czytaj

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes