Przejdź do treści
Zapraszamy

Czytelników, rozmówców na forum, Autorów, Blogerów, Redaktorów,...

Przeczytaj o możliwościach korzystania z witryny i współpracy

Salon Business Dialog Klub Inspirations Klub Dialog CIO Business Meeting Point Kwintesencja Projekty Business Dialog

Taksonomia podstawowych problemów przedsiębiorstwa na przykładzie wypowiedzi szefów informatyki

maj 23, 2007 dodany przez admin

Badanie zorganizowane przez Business Dialog w ramach projektu „Między dziedzictwem IT a wymaganiami biznesu” przeprowadzono w czerwcu 2006 roku.

Andrzej Góralczyk

Analiza taksonometryczna wyników

Analizowano część odpowiedzi, mianowicie te, które nadeszły przed spotkaniami podsumowującymi wyniki ankiety. Zarówno pytań, jak i Respondentów było na tyle dużo, że można było przeprowadzić analizę taksonometryczną. Celem tej analizy było podzielenie ogółu Respondentów na względnie jednolite grupy przy założeniu, że odpowiedzi każdej takiej grupy stanowią odzwierciedlenie pewnego szczególnego układu (szczególnej wiązki) problemów przedsiębiorstwa.

Do „względnie jednolitej grupy Respondentów” należą osoby, które udzieliły podobnych odpowiedzi na wszystkie pytania. Taksonometria posłużyła do rozdzielenia zbioru osób badanych na grupy w taki sposób, że zróżnicowanie odpowiedzi wewnątrz grup jest istotnie mniejsze, niż zróżnicowanie odpowiedzi pomiędzy grupami.

Wybrano najprostszą miarę podobieństwa Respondentów ze względu na odpowiedzi: euklidesową odległość pomiędzy nimi w wielowymiarowej przestrzeni cech (tzn odpowiedzi). Obliczenia przeprowadzono – również standardową – metodą Warda uzyskując dendrogram przedstawiony na Rys. 1. Wysokość poziomych odcinków na dendrogramie stanowi miarę omawianej odległości. Podział grupy Respondentów na względnie jednolite grupy uzyskano poprzez cięcie dendrogramu na takiej wysokości, aby liczebność grup gwarantowała istotność różnic pomiędzy nimi. Grupy te zaznaczono na Rys. 1 kolorowymi elipsami.

 Dendrogram podobieństwa wyników ankiety

Rys. 1. Dendrogram podobieństwa Respondentów ze względu na odpowiedzi w ankiecie. Na osi poziomej kryptonimy osób badanych, na osi pionowej „odległość” będąca miarą podobieństwa odpowiedzi. Źródło: opracowanie własne autora.

Wyniki analizy

Respondenci ankiety dzielą się na 3 grupy wyraźnie różniące się pod względem udzielonych odpowiedzi. Nazwiemy je: grupa pierwsza, druga i trzecia. Grupa druga jest najliczniejsza (41,2% badanych), pierwsza i trzecia są równoliczne (po 29,4% badanych).

A. Grupa druga

Osoby należące do grupy drugiej na tle pozostałych:

  • wszyscy w tej grupie uważają że dynamikę biznesu odzwierciedla szybkość zmian w otoczeniu biznesu i stąd konieczność ciągłych modyfikacji sposobu działania, zdecydowanie najczęściej uważają, że odzwierciedla ją mnożenie się regulacji prawnych;

  • częściej uważają, że odzwierciedla ją macierzowa struktura uprawnień i odpowiedzialności i nieco częściej dostrzegają jej przejawy w zwiększeniu liczby i rangi projektów, prawie w ogóle nie zwracają uwagi na usługowy charakter IT;

  • tylko oni opisują strukturę swej organizacji jako projektową, zdecydowanie częściej od pozostałych opisują ją jako macierzową;

  • zdecydowanie najczęściej uważają, że do integracji należy podchodzić od strony usług dla użytkowników;

/.../

B. Grupa pierwsza

Osoby należące do grupy pierwszej na tle pozostałych:

  • rzadziej uważają, że dynamikę biznesu odzwierciedla szybkość zmian w otoczeniu, a znacznie częściej, że to nacisk na wzrost wartości firmy, któremu trudno sprostać oraz zaostrzająca się konkurencja;

  • zdecydowanie częściej od pozostałych określają strukturę swojej firmy jako hierarchiczną i funkcjonalną, najrzadziej zaś jako macierzową; w biznesie w ogóle słabo dostrzegają przejawy dynamiki, częściej zauważają tylko zmniejszanie się znaczenia silosów funkcyjnych na rzecz pracy zespołowej;

/.../

C. Grupa trzecia

Osoby należące do grupy trzeciej na tle pozostałych:

  • znacznie częściej uważają, że dynamikę biznesu odzwierciedla natężenie fuzji i przejęć; częściej dostrzegają ją w skracaniu się cykli życia produktów; żaden nie twierdzi, że odzwierciedla ją mnożenie się regulacji prawnych i kontrolnych; kilka osób ma „inną” opinię;

  • częściej uważają że przejawem dynamiki biznesu w organizacji jest decentralizacja zarządzania, nieco częściej uważają, że jest nim oczekiwanie od IT roli biznesowej oraz usługowy charakter działu IT, natomiast żadna osoba nie uważa, że przejawem tym jest zmniejszenie roli silosów funkcyjnych;

  • najrzadziej opisują swoją firmę jako organizację funkcyjną i hierarchiczną z elementami integracji procesów, natomiast najczęściej jako opisaną i funkcjonującą strukturę funkcji i procesów... z elementami uczenia się organizacyjnego;

/.../

Są to fragmenty obszernego opracowania, którego pełna wersja ukazała się w majowym wydaniu elektronicznym Business Dialog Bulletin

W publikacji: 
Biuletyn Nr 2, maj 2007

Business Dialog Bulletin - widok książki

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes